Atletika na Vinohradech dnes

Po obnovení sokolské činnosti v areálu na Vinohradech v roce 1990, byl v rámci zachování tradic největší předválečné společenské organizace kladen hlavní důraz při rozvíjení tělovýchovné a výchovné činnosti především na rozvoj oddílů sokolské všestrannosti. V návaznosti na tyto oddíly byla pak v roce 1993 obnovena i činnost oddílu atletického. Aktivity tohoto oddílu jsou různorodé – vedle účasti mužských i ženských složek v soutěžích Českého atletického svazu (muži i ženy I. liga a II. liga) je v současnosti věnována největší pozornost práci s mládeží.

Zájem o atletiku ze strany dětí i rodičů je na Vinohradech velký a podle našich zkušeností neustále stoupá. Ukazuje se, že celospolečenské změny posledního desetiletí se projevují i v nazírání mladé generace na využití volného času. Převládajícím znakem zájmu dětí a mládeže je snaha o soutěživost a tím i o různé druhy sportů.

Atletický oddíl se rozhodl na základě těchto viditelných zkušeností vypracovat koncepci svého rozvoje a pomoci tak zvýraznit činnost naší jednoty, pod jejímž jménem oddíl působí. Snahou je přejít z první vývojové etapy oddílu, kdy se především získávaly základní informace o organizační struktuře ČOS, vytvářel se organizační řád oddílu a upevnilo se postavení oddílu v naší TJ, do etapy kvalitativního rozvoje oddílové práce. Hlavním cílem je rozšíření členské základny a cílevědomá aktivní práce s mládeží v našem areálu TJ Sokol Královské Vinohrady.

Orientace na práci s mládeží je dnes jediná cesta, jak udržet vysoký standard působení jakékoliv sportovní organizace. Práce s mladými sportovci umožňuje, kromě vytváření kolektivu případných nástupců, aktivně se angažovat v boji proti negativním vlivům, kterým je dnes mládež vystavena a připojit se tak k dotovaným programům vyhlašovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Je však patrné, díky zkušenostem posledních patnácti let, že po rozpadu koncepce středisek talentované mládeže a dobře fungujících oddílových struktur, lze docílit dlouhodobých kvalitních výsledků s celospolečenským významem pouze s profesionálním přístupem a řízením sportovních oddílů. Zajištění kvalitních trenérů a cvičitelů je pak přímo úměrné zajištění kvalitních tréninkových podmínek a pracovního zázemí.

Dispozice stadionu, téměř v centru našeho hlavního města zaručuje, že s ohledem na naše cíle bude při vytvoření kvalitního programu tento areál plně využit nejen členy naší jednoty, ale i základními a středními školami, a při rozšíření nabídky na odpolední, víkendové případně prázdninové sportování i širokou veřejností.