Zpracování osobních údajů informace a souhlas

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení)

Jsem informován/informována, že v souvislosti s mým členstvím (a/nebo členstvím mého syna/dcery) v atletickém oddíle TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, IČ: 00200191 (dále jen Správce), je Správce povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen ZOPS) zpracovávat tyto moje osobní údaje (dále jen Údaje):

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození
 3. adresu pobytu

Veškeré Údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádostmi o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/informována, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1–3 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/evidována.

Beru na vědomí, že Správce předává Údaje těmto subjektům (dále Zpracovatelům):

 • Český atletický svaz, IČ: 00539244
 • Pražský atletický svazu, IČ: 70941807
 • oprávněným orgánům státní správy a samosprávy

a to za účelem

 • evidence členské základny
 • identifikace na soutěžích
 • žádostí o dotace a granty na základě ZOPS

Prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s plným zněním dokumentu, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Jsem informován/informována, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Údajů se nemohu stát členem výše zmíněného atletického oddílu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje údaje

 • fotografie
 • videa
 • zvukové záznamy
 • sportovní výsledky

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích)
 • prezentace na webu
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube apod.)
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 • rodné číslo
 • telefonní číslo
 • e-mail

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Údaje těmto Zpracovatelům:

 • Český atletický svaz, IČ: 00539244

Beru na vědomí zpracování mých Údajů v souvislosti s evidencí mého členství ve sportovním oddílu a v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků, a to společnými správci, kterými jsou atletický oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, a spolek Český atletický svaz.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.


Informace o právech

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem

 • mít přístup ke svým Údajům (dle čl. 15 Nařízení)
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

Prohlašuji, že jsem si tento text pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.


Marketing ČAS

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely Českého atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem na moji e-mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro tento účel nadále zpracovávány.